...

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS tervezet (Tájékoztató jellegű MINTA) amely létrejött egyrészről : név: ………………………………………………………….. cím/székhely: ………………………………………………………….. telefonszám: ………………………. e-mail:…………….……………... adószám: ………………………. cégjegyzékszám:…….…………… számlaszám: ……………………………………………….. képviselője: ………………………. cím/székhely: …………………………………………………………. telefonszám: …………………….. e-mail:…………………………... továbbiakban Megrendelő (Építtető) valamint másrészről: név: .…………………………………………………………………. cím/székhely: ………………………………………………………………….. telefonszám: ………………………. e-mail:…………….……………... adószám: ………………………. cégjegyzékszám:…………………. számlaszám: ……………………………………………….. képviselője: ………………………. cím/székhely: ………………………………………………………… telefonszám: ……………………….. e-mail:…………………………... továbbiakban Vállalkozó (Kivitelező), (közösen együtt: szerződő felek) között az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja az I. számú mellékletben meghatározott építési-szerelési munka elvégzését a ………………………………………….. cím/hrsz. alatt található építményen. 1.2 A Vállalkozó az 1.1 pontban meghatározott tevékenységet jelen szerződés I. számú mellékletében műszaki tartalommal köteles elvégezni. 2. Teljesítési határidők 2.1 A Megrendelő a kivitelezési tervdokumentációt ……………... napjáig átadja a Vállalkozó részére. 2.2 A Megrendelő kötelezettséget vállal az építési munkaterület átadására………………... napjáig 2.3 Építési napló megnyitása megtörténik ……………………… napjáig. 2.4 A Vállalkozó az építési-szerelési munkát megkezdi …………………………… napján és teljes egészében befejezi …………………….. napjáig. Az átadás-átvétel tervezett időpontja: ……………………………. 2.5 A szerződő felek az alábbi részteljesítési határidőkben állapodnak meg: …………… …………….. 3. Vállalkozói díj 3.1 A szerződő felek jelen szerződésben foglalt munkálatok ellenértékeként járó vállalkozói díjat …………………………….,- Ft + Áfa összegben határozzák meg. 3.2 A Megrendelő a díjat banki átutalással, ……… napon belül teljesíti a Vállalkozó …………………. sz bankszámlájára. A Vállalkozó 2.5 pontban meghatározottak szerint jogosult rész-számla kiállítására . 4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 4.1 A Megrendelő kötelezettséget vállal a megállapodás szerint elvégzett munka átvételére és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő díj fizetésére. 4.2 A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik. 4.3 A munkaterület elzárásáról, védelméről és őrzéséről a Vállalkozó gondoskodik, és az építés ideje alatt mindvégig a Vállalkozó feladata azoknak a hatósági előírásoknak a betartása, amelyek az építési-szerelési munkavégzéshez kapcsolódnak. Ha a munkavégzés közterületet is érint, a Megrendelő szerzi be a szükséges engedélyeket és viseli azoknak a díjait. 4.4 A felek megállapodnak abban, hogy az építési munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása nélkül – a Megrendelő bármikor ellenőrizheti. A Megrendelő …… naponként ellenőrzi a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a kivitelezési tervdokumentációnak és a költségvetésnek megfelelően történik-e, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit az építési naplóba köteles bejegyezni. 4.5 Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek. 4.6 A Megrendelő kötelezettsége, hogy az építés megvalósításához szükséges építési engedélyt, a szakhatósági engedélyeket és közműnyilatkozatokat …… napjáig beszerezze és a Vállalkozónak ezeket átadja. 4.7 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési tervdokumentációt, a műleírásokat a 2.1 pontban meghatározott időpontig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 4.8 A Vállalkozó a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 4.9 A kivitelezési tervdokumentációban szereplő anyagokat a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – helyettük a Vállalkozó más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az áruk pedig nem magasabb az eredetinél. 4.10 A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik. 4.11 A Megrendelő nem járul hozzá, hogy a Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe. / A Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga végezte volna. 4.12 Vállalkozó a kivitelezés során keletkezett hulladékok elszállítását/elszállíttatását …..…………………….. végzi/végezteti, egy engedéllyel rendelkező kezelőhöz. 4.13 Amennyiben a kivitelezés során pótmunka elvégzése merül fel a Vállalkozó részéről, annak elvégzéséről és a díjazásáról a szerződő felek külön állapodnak meg. 4.14 A kivitelezés teljes ideje alatt a tervezői művezetésről a Megrendelő gondoskodik. A Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőre név: …….………………………… cím: ………………………….…… tel: ………………………….…… Az építési területen az építési-szerelési munkákat irányító felelős műszaki vezető név: …….………………………… cím: ………………………….…… tel: ………………………….…… 5. Átadás-átvétel 5.1 A Vállalkozó az elkészült építményt a 2.4 pontban meghatározott határidőben, előzetes értesítés után, átadás-átvételi eljárás során adja át a Megrendelőnek. Az erről készített jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a teljesítés, annak esetleges hiányosságai, hibái, illetve megjelölésre kerülhetnek a szavatossági igények. A Vállalkozó által teljesített feltételek alapján a Megrendelő feladata a használatbavételi engedély beszerzése. 5.2 A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azzal, hogy erről a Megrendelőt …… nappal korábban értesíteni kell. A Megrendelő kisebb jelentőségű és a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén az átvételt nem tagadhatja meg. 5.3 A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy –az épületet átveszi-e, továbbá –ha az épületet átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák kijavítását követeli, –az épület átvételét megtagadja-e, továbbá, –ha az épület átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen hibák kijavításától teszi függővé. 5.4 A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt tűz, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. 5.5 A Megrendelő az épület átvétele esetén a vállalkozási díjból visszatarthatja a hiányok pótlásához, illetve a hibák kijavításához szükséges összeget, illetve a díjleszállítás várható összegét is. 5.6 A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12 hónapon belül utó-felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett valamennyi hiány és hiba pótlására, illetve kijavítására a Vállalkozó ……… napon belül köteles. 5.7 A kárveszély viselése az átadás-átvétel befejezésének időpontjában akkor is átszáll a Megrendelőre, ha az átvételt jogos ok nélkül megtagadta. 6. A szerződésszegés jogkövetkezményei 6.1 A 2. pontban meghatározott teljesítési határidő(k) megszegése esetén a Vállalkozó …… Ft/nap ….% de legfeljebb a teljes vállalkozói díj ….% -ig terjedő kötbért köteles fizetni. 6.2 A Vállalkozót az általa elvégzett munkák után a teljesítés idején hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősség terheli, beleértve a kötelező alkalmassági időket is . 6.3 A Megrendelőt fizetési késedelme esetén ……… késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, a késedelmes napokra. 6.4 A Vállalkozó …… napot meghaladó késedelme esetén – a részteljesítéseket is ideértve – a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet. 6.5 Ha a Vállalkozó a pótlási és javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő a szükséges munkákat a vállalkozó költségére elvégeztetheti . 7. Egyéb rendelkezések 7.1 A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitájuk rendezése érdekében mediátor közreműködését veszik igénybe , valamint felmerülő jogvitájukat ……………………………….. választottbíróság elé terjesztik. 7.3 A Megrendelő rendelkezésére áll a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete. 7.4 A Megrendelő a szerződés aláírásakor …… Ft összegű díjelőleg átutalását igazolta a Vállalkozónak azzal, hogy az a végszámlában kerül elszámolásra . 7.5 A szerződő felek megállapodása esetén a Vállalkozó garanciális és teljesítési biztosítékként köteles ………………………………..,- Ft , azaz …………………………… forint összeget letétbe helyezni, amely felhasználható ………………………………………célra 7.6 Amennyiben a szerződő felek a pótmunka fedezetének biztosítására tartalékkeretet kötnek ki, e keret felhasználása…………….…………………………………………… A tartalékkeret összege:………………………..,-Ft , azaz ………………forint. 7.7 A szerződés és annak mellékletei (kivitelezési tervdokumentáció, műszaki leírás, költségvetés, megvalósulási és pénzügyi ütemterv, hatósági engedélyek, stb.) együttesen tartalmazzák a felek megállapodását. 7.8 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Kelt:…………………………………, ……………év…………………..hó……….nap ………………………………………. ………………………………………… Megrendelő (cégjegyzésre jogosult képviselő) Vállalkozó (cégjegyzésre jogosult képviselő) Mellékletek: I. Kivitelezési tervdokumentáció II. Költségvetés Stb…

Hívja Palit akár MOST is 06 20 3880 098

A küldő neve *:
A küldő e-mailcíme *:
Telefonszáma *:
Tárgy:
Kép:
Üzenet *:

Facebook Twitter Google+ Linkedin - Megosztás
/ Óbuda, kőműves burkoló Újpest, Ferencváros, lakásfelújítás Kőbánya, a második legjobb szakember Lágymányos, Angyalföld, falazás itongfal falazás Budapest itongfal építés mázolás árak Budapest olcsó tapétázás szobafestés Budapest szobafestés szakemberek vállalkozók Bobcat tereprendezés földmunka bérlés kölcsönzés Rávkevén Családi ház bővítés hozzá építés átalakítás felújítás mázolás Budapest szobafestő szobafestő Budapest

lakás takarítás

szobafestő mázoló Budapest tapétázás tapétázás Budapest Zugló, Rákospalota, Rákoskeresztúr, XVII. XVIII. kerület XIX. Pestlőrinc, Kispest, Pesterzsébet. Soroksár, Csepel. / Szigetújfalú kőműves Szigethalom , ház hőszigetelés Szigetszentmiklós, Halásztelek ,kőműves Dömsöd, Majosháza , Lórév Makád Taksony , Dunavarsány, Tas , Budapest lakásfelújítás hőszigetelés kőműves Csepel Soroksár, Kispest ,Erzsébet gipszkarton válaszfal IX. X. XI. XIII. XIV. XV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. / / Óbuda, Újpest, Ferencváros, szobafestő szakemberek Dunaharaszti Budaörs Törökbálint Diósd Érd Bugyi Szigetbecse szobafestő Alsonémedi, Budapest lakásátalakítás családi ház Áporka keresek szóbafestő Délegyháza, hőszigetelés burkoló Budapest II. XII. III. kerület Pest , Buda, IV. IX. X. XI. XIII. XIV. ker Adony Ercsi, kőműves Dabas, dél Pest, Gárdony kőműves Velence Agárd kerítés építse Ráckeve Családi ház építés felújítás átalakítás. Lakásátalakítás lakásrenoválás lakás átépítés Budapest.